بررسی آزمایش خستگی و حد و استحکام خستگی

بررسی آزمایش خستگی و حد و استحکام خستگی
بررسی آزمایش خستگی و حد و استحکام خستگی

بررسی-آزمایش-خستگی-و-حد-و-استحکام-خستگی

در این آزمایش تنش خمشی باعث ایجاد نقص در قطعه کار می شود که این پدیده همراه با چرخش مداوم بوده و خستگی را سبب می شود(اثر بار چرخه ای)سرعت موتور a.c حدود 2880rpm می باشد.

بارهای نوسانی که منجر به تنش های نوسانی می گردد که همواره خطرناکتر از بارهای استار شکلی هستند که یکباره اعمال می شوند.با افزایش چرخه های نوسان تنش مجاز کاهش می یابد.در این حالت حتی تنشی زیر تنش تسلیم که ماده در فاز الاستیک قرار دارد ممکن است داخل قطعه دچار تغییر شکل پلاستیک شود که سبب از بین رفتن قطعه می شود.تعداد دقیق چرخه های بار در گسیختگی قطعه نقش موثری دارد. در این آزمایش هم چنین سطح مقطع و در آن را بررسی خواهیم کرد.

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل